top of page
Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO Marta Łozińska, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1669), w celu kontaktu z moją osobą względem przesłanego zapytania i w zakresie do tego niezbędnym.

 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:


a) Administratorem moich danych osobowych jest przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO Marta Łozińska, ul. Bażantowa 2, Gajków, 55-002 Kamieniec Wrocławski, NIP: 5992702072, REGON: 385707793, reprezentowane przez właścicielkę, Panią Martę Łozińską, marta.lozinska@empiria-pro.pl;
b) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z moją osobą względem przesłanego zapytania;
c) Kontakt do Administratora Ochrony Danych: marta.lozinska@empiria-pro.pl;
d) Moje dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom i osobom. Jeżeli jednak odbiorcą moich danych osobowych stanie się inny podmiot z uwagi na konieczność poprawności udzielenia odpowiedzi, zostanę o tym poinformowana/-ny w stosownym oświadczeniu;
e) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji). W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie;
f) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) Zgodnie z art. 77 RODO, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych.


Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji
obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości merytorycznego załatwiania mojej sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie
wynikających z przepisów prawa (nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne –
umożliwiające kontakt z moją osobą. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych
do celów kontaktowych lub informacyjnych.

bottom of page