top of page
Regulamin

REGULAMIN USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH  EMPIRIA PRO MARTA ŁOZIŃSKA

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ustalony przez Organizatora usług szkoleniowo-rozwojowych (dalej: Regulamin), którym jest przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO Marta Łozińska, ul. Bażantowa 2, Gajków, 55-002 Kamieniec Wrocławski, NIP: 5992702072, REGON: 385707793, stanowi wzorzec możliwej do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Klientem umowy na realizację usługi szkoleniowo-rozwojowej (dalej: umowa) oraz sposób jej zawarcia.

 2. Organizator usług szkoleniowo-rozwojowych posiada odpowiednie uprawnienia, umowę o współpracy lub umowę zlecenie z trenerem/-ami, doradcą/-ami lub podwykonawcą/-ami na prowadzenie usług szkoleniowo-rozwojowych przedstawionych w ofercie.

 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu, ustala się następujące znaczenie terminów:

a)   Organizator – przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO Marta Łozińska; Nazwa skrócona EMPIRIA PRO;

b)   Usługa szkoleniowo-rozwojowa – cykl, bądź jednorazowa usługa o charakterze otwartym lub zamkniętym, prowadzone w formie szkolenia, kursu, doradztwa, konsultacji, coachingu, e-learningu, blended learningu, procesu wdrażania itp.

c)   Charakter realizowanej usługi:

 • usługi otwarte – skierowane do wszystkich zainteresowanych uczestników, grup, podmiotów;

 • usługi zamknięte – skierowane dla określonego grona osób, grup, podmiotów zainteresowanych, są to tzw. usługi dedykowane;

d)   Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca wymagane przez Organizatora i określone w ofercie usługi niezbędne do udziału w niej kwalifikacje; może być to osoba wskazana przez Klienta, sam Klient, bądź Konsument; Uczestnik usługi powinien dokonać rejestracji na usługę szkoleniowo-rozwojową, bądź zostać skierowany przez swojego pracodawcę, uiścić opłatę oraz potwierdzić swoją obecność na usłudze; Stan zdrowia Uczestnika powinien pozwalać mu na czynny udział w usłudze (brak przeciwwskazań zdrowotnych);

e)   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna (w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zakupiła usługę szkoleniowo-rozwojową, a tym samym zawarła umowę na świadczenie usług szkoleniowo-rozwojowych przez organizatora;

f)   Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z usług EMPIRIA PRO w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową (zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego); sposób zawierania umowy z Konsumentem jest określony przez załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

g)   Umowa na świadczenie usługi szkoleniowo-rozwojowej – umowa pomiędzy Stronami, niezależnie czy została zawarta przez złożenie zlecenia i jego przyjęcie przez Organizatora, czy na skutek negocjacji prowadzonych przez Strony;

h)   Strony – strony umowy, tj. Klient i Organizator;

i)   Karta zgłoszenia – formularz do wypełnienia przez Uczestników, zainteresowanych udziałem w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, również przez delegowanych pracowników Klienta;

j)   Miejsce realizacji usługi – zwyczajowo, w przypadku usług otwartych, jest to miejsce określone w ofercie usługi; w przypadku usług zamkniętych, jest to miejsce ustalone z Klientem i trenerem;

k)   Harmonogram – rozkład sesji, bloków, modułów, części usługi, przewidzianych w ramach organizowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej;

l)   Program – opis tematyki organizowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej, zamieszczony przy ofercie usługi;

m)   Aktualne informacje o usługach szkoleniowo-rozwojowych – Organizator wszelkie aktualne dane dotyczące realizowanych usług szkoleniowo-rozwojowych zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: empiria-pro.pl, w mediach społecznościowych lub Bazie Usług Rozwojowych.

n)   Regulamin – niniejszy regulamin usług szkoleniowo-rozwojowych.

 

§ 2

ORGANIZACJA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. EMPIRIA PRO organizuje usługi szkoleniowo-rozwojowe w zakresie i terminie szczegółowo opisanych w ofercie usług, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: marta.lozinska@empiria-pro.pl mediach społecznościowych lub Bazie Usług Rozwojowych.

 2. Organizator podejmuje wszelkie środki do starannego wykonania powierzonego zlecenia.

 3. Usługi szkoleniowo-rozwojowe świadczone są dla minimum 1 Uczestnika. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie.

 4. Maksymalna liczba Uczestników w otwartych i zamkniętych usługach szkoleniowo-rozwojowych nie może być większa niż 15. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie.

 5. Organizator zastrzega sobie odwołanie usługi bądź zmianę jej terminu, miejsca lub programu, wyłącznie w określonych przypadkach:

  • choroba eksperta z wąskiej dziedziny specjalizacji;

  • z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków czy działania siły wyższej.

 6. Uczestnicy zapisani na usługę szkoleniowo-rozwojową zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub e-mailowo o zmianie terminu usługi, bądź jej odwołaniu, najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem usługi.

 7. W przypadku odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej z powodu określonego w ust. 5 lit. a), Klientowi w pierwszej kolejności zostanie zaproponowana nowa data realizacji usługi. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi w nowym terminie, otrzyma on zwrot wpłaconej Organizatorowi należności w terminie do 10 dni roboczych od daty jej odwołania.

 8. W przypadku odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej z powodu określonego w ust. 5 lit. b), Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej Organizatorowi należności za usługę. W tym przypadku Organizator wyznaczy nowy termin realizacji usługi.

 9. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej lub trener ma obowiązek najpóźniej w dniu usługi przekazać każdemu Uczestnikowi usługi program wraz z harmonogramem.

 10. Ramowy program usługi szkoleniowo-rozwojowej jest każdorazowo zamieszczany w ofercie, dostępnej na stronie internetowej EMPIRIA PRO, mediach społecznościowych lub Bazie Usług Rozwojowych.

 11. Organizator zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w sposób wolny od wad.

 12. Określone w Ofercie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem zawierającym w sobie wszelkie podatki i inne daniny publicznoprawne.

 13. W ramach Umowy Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt oraz materiały szkoleniowe – każdorazowo zgodnie z Ofertą. Pomieszczenie będzie każdorazowo spełniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla Uczestników usługi oraz trenerów.

 

§ 3

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Do usługi szkoleniowo-rozwojowej może przystąpić wyłącznie osoba uprawniona, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zdefiniowana w niniejszym regulaminie, jako Klient lub Konsument.

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej odbywa się poprzez dostarczenie Organizatorowi (osobiście do biura, skan na e-maila, bądź pocztą tradycyjną) wypełnionej karty zgłoszeniowej, przekazanej mu przez Organizatora w pliku edytowalnym lub wydruku.

 3. Podpisanie karty zgłoszeniowej przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z Organizatorem (w przypadku usług otwartych). Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 4. EMPIRIA PRO, każdorazowo potwierdza w sposób elektroniczny wpływ karty zgłoszeniowej uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej. Do wiadomości e-mail dołączone są dane do przelewu oraz informacja o wynagrodzeniu należnym do zapłaty oraz ewentualnie o ilości rat, ich wysokości i terminach zapłaty.

 5. EMPIRIA PRO, każdorazowo odpowiada na wszelkie zapytania złożone przez formularz kontaktowy na stronie empiria-pro.pl.

 6. W przypadku usług zamkniętych, Klient składa odpowiednie zamówienie u Organizatora i podpisuje właściwą umowę, uwzgledniającą m.in.: ramy czasowe i miejsce realizacji usługi, cele szczegółowe na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw/kompetencji społecznych, zakres merytoryczny, formy i metody pracy, materiały, narzędzia i pomoce dydaktyczne, ewaluację i inne istotne dla którejkolwiek ze Stron.

 7. W przypadku usług otwartych, zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). W uzasadnionych przypadkach, jeżeli Organizator usługi dysponuje wolnymi miejscami na usłudze, może dokonać zapisu Uczestnika na usługę w dniu jej rozpoczęcia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 8. Organizator prowadzi listę uczestników rezerwowych, którzy są niezwłocznie informowani o możliwości wzięcia udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli zwolni się miejsce.

 9. Organizator może poprosić o udowodnienie faktu posiadania przez Uczestnika usługi szkoleniowo-rozwojowej kwalifikacji niezbędnych do wzięcia udziału w usłudze, które zostały sprecyzowane w ofercie. W szczególności Organizator może poprosić o okazanie do wglądu dokumentów poświadczających właściwe kwalifikacje Uczestnika. Stwierdzenie braku wymaganych kwalifikacji będzie skutkowało stwierdzeniem, iż Umowa nie została zawarta ze względu na niespełnienie przez Uczestnika jednego z wymogów, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. d), tj. braku niezbędnych kwalifikacji zawodowych określonych w Ofercie.

 

§ 4

OPŁATA ZA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

 1. Wysokość wynagrodzenia uiszczanego przez Usługobiorcę na rzecz Organizatora jest zgodna z ceną usługi szkoleniowo-rozwojowej wskazaną w Ofercie.

 2. Klient uiszcza wynagrodzenie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Jeśli Organizator nie określi tytułu przelewu, to powinna w nim zostać wpisana nazwa i data szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika usługi szkoleniowo-rozwojowej.

 3. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem następuje w momencie całościowej zapłaty wynagrodzenia lub zaliczki.

 4. Jeśli Oferta nie wskazuje inaczej, a płatność odbywa się w ratach, płatność pierwszej raty powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zaś zapłata ostatniej raty powinna zostać zrealizowana najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi. 

 5. Jeżeli Organizator nie otrzyma od Klienta zaliczki terminie określonym w ust. 4 i w kwocie określonej w § 3 ust. 4 Regulaminu, zastrzega sobie, iż Uczestnik nie zostanie zapisany na usługę, a zawiązana umowa, o której mowa w ust. 3 uznana będzie za bezskuteczną, co upoważnia Organizatora do niezapisywania Uczestnika na listę osób zapisanych na usługę.

 6. Brak opłacenia którejkolwiek raty w terminie płatności wskazanym w ofercie lub w terminie dla odpowiednich przypadków zgodnym z § 3 ust. 4 będzie traktowany jako odstąpienie od umowy przez Klienta.

 7. Organizator w trybie ust. 6 uprawiony będzie do zatrzymania opłaconej raty, chyba że Klient złożył właściwe oświadczenie w trybie i terminie określonym w § 6 ust. 1-2 lub jest Konsumentem zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 3 lit. f) i złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 6 ust. 8 na podstawie zapisów § 6 ust. 7. 

 8. Organizator zastrzega sobie, że terminy wskazane w ust. 4 mogą ulec zmianie na skutek indywidualnych ustaleń między Stronami.

 9. W przypadku usług zamkniętych, Klient zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługę szkoleniowo-rozwojową zgodnie z warunkami zawartymi w umowie między Stronami.

 10. Organizator wystawia Usługobiorcy fakturę w ostatnim dniu trwania usługi szkoleniowo-rozwojowej.

 

 

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ

 1. W przypadkach wynikających z niedającej się usunąć siły wyższej występującej względem Organizatora, może on wskazać inne miejsce przeprowadzenia usługi szkoleniowo-rozwojowej, lecz nadal w obrębie miejscowości, w której znajdowało się dotychczas wskazywane przez niego miejsce.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa względem deklarowanego instruktora w przypadku, gdy instruktor ten nie będzie mógł przeprowadzić usługi z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora, określonych w § 2 ust. 5 lit. a).

 3. W przypadkach, o których mowa w powyższych ust., Klienci, którzy zawarli umowę z Organizatorem zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie, za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie – wykorzystane zostaną w tym celu dane Klienta i Uczestników usługi, wskazane w formularzu zgłoszeniowym. 

 4. Klient nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej, rozwiązania umowy, bądź odstąpienia od niej przez Organizatora. 

 5. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w tym do wykluczenia Uczestnika z przebiegu usługi szkoleniowo-rozwojowej, w przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub stwierdzenia, że Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. Klientowi przysługuje bezpłatne odstąpienie od usługi szkoleniowo-rozwojowej typu otwartego, jeżeli nastąpi to nie później niż 5 dni przed planowaną datą realizacji usługi oraz nie później niż 10 dni przed planowaną datą realizacji usługi, jeżeli dotyczy to usług zamkniętych.

 2. Klient, który odstępuje od usługi szkoleniowo-rozwojowej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi w sposób e-mailowy lub telefoniczny oraz do złożenia podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od usługi, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 3. W przypadku braku przedłożenia Organizatorowi podpisanego oświadczenia przez Uczestnika usługi (poczta tradycyjna, skan na e-maila), Organizator przyjmuje, iż nie został poinformowany w sposób właściwy o woli Klienta o odstąpieniu od usługi.

 4. Organizator zastrzega, iż niewłaściwy sposób odstąpienia od umowy przez Klienta nie będzie rozpatrywany, jak również ma on prawo naliczyć opłatę za usługę w kwotach określonych w ust. 5.

 5. Jeżeli Klient zgłosi swoją rezygnację z usługi szkoleniowo-rozwojowej w terminie późniejszym niż niżej wskazane, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w wysokości:

  • a)  100% wartości całej usługi – na 9 dni przed datą realizacji usługi typu zamkniętego;

  • b) 30% wartości całej usługi – na 4 dni przed datą realizacji usługi typu otwartego.

 6. Jeżeli Klient zgłosi swoją rezygnację z udziału w usłudze w terminach późniejszych niż wskazane w ust. 5, a już uiścił całą należność za usługę, otrzyma od Organizatora zwrot środków w wysokości: 

  • a)  brak zwrotu – na 4 dni przed datą realizacji usługi typu zamkniętego;

  • b)  70% wartości całej usługi – na 9 dni przed datą realizacji usługi typu otwartego w terminie 10 dni roboczych przelewem na wskazane konto bankowe.

 7. Organizator zastrzega, iż usługa szkoleniowo-rozwojowa typu otwartego, jeżeli udział w niej będzie brał wyłącznie 1 uczestnik, traktowana będzie, jak sługa szkoleniowo-rozwojowa typu zamkniętego. W związku z powyższym, w takim przypadku zastosowanie będą miały zapisy ust. 5 lit. a) oraz ust. 6 lit. a).

 8. Konsumentowi zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którzy zawarli umowę na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa EMPIRIA PRO, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Zatem, Konsumenta nie obowiązują terminy zawarte w ust. 1.

 9. Organizator zastrzega, iż odstąpienie Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Organizatora, powinno nastąpić w formie przedłożenia Organizatorowi właściwego oświadczenia, zgodnie z ust. 2. Inaczej odstąpienie jest bezskuteczne.

 10. W pierwszej kolejności Organizator, wychodząc naprzeciw Klientowi, będzie starał się:

  • a)  ustalić nowy termin usługi;

  • b)  wymienić osobę uczestnika na innego;

  • c)  całkowicie przenieść środki finansowe na inną usługę

 11. Koszty, o których mowa w ust. 5 stanowią koszt Klienta. Natomiast Klient rozlicza się na podstawie odrębnych uregulowań,  obowiązujących w jego zakładzie pracy, z kierowanym pracownikiem, tj. Uczestnikiem usługi szkoleniowo-rozwojowej (jeżeli dotyczy).

 12. Uczestnikowi usługi szkoleniowo-rozwojowej przysługuje także rezygnacja z uczestnictwa w usłudze w trakcie jej trwania, niezależnie od sposobu finansowania udziału w usłudze (koszt własny, czy pracodawcy).

 13. W sytuacji, o której mowa w ust. 11, Uczestnikowi nie przysługuje wydanie zaświadczenia / certyfikatu ukończenia usługi szkoleniowo-rozwojowej oraz nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. A jeżeli opłata za usługę szkoleniowo-rozwojową nie została jeszcze uiszczona, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów usługi w wysokości 100% jej wartości.

 14. Konsumentowi i Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności na rzecz Organizatora w wysokości 100% wartości usługi w przypadkach określonych w § 2 ust. 5 lit. a) w terminie określonym w § 2 ust. 7.

 

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

 1. W trakcie trwania usługi szkoleniowo-rozwojowej, Uczestnik zobowiązany jest do:

  • a)  stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora;

  • b)  nieingerowania w odbywanie usługi szkoleniowo-rozwojowej przez innych Uczestników;

  • c)  przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu realizacji usługi;

  • d)  stosowania się do zakazu wnoszenia na teren realizacji usługi alkoholu lub środków odurzających oraz uczestniczenia w usłudze pod wpływem;

  • e)  przedmiotów i narzędzi zagrażających życiu i zdrowiu innych Uczestników;

  • f)  palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;

  • g)  samowolnie nagrywać, filmować i fotografować zajęć – chyba, że osoby, których wizerunek będzie utrwalany wyrażą na to zgodę;

  • h)  zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w sposób nieutrudniający uczestnictwa w usłudze i miejscu zakwaterowania innym osobom.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z usługi szkoleniowo-rozwojowej każdego Uczestnika naruszającego zasady zachowania określone w ust. 1.

 3. Uczestnicy usługi szkoleniowo-rozwojowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym jest realizowana usługa.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej pozostawione bez opieki, które zostały zniszczone, zagubione, skradzione czy inne.

 5. Każdy Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników usługi.

 6. Uczestnikowi usługi szkoleniowo-rozwojowej przysługuje prawo dokonania oceny eksperta w formie ankiety oceniającej, przeprowadzonej na końcu usługi oraz w formie odpowiedzi na zadawane pytania przez Organizatora.

 7. Wszelkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wydawane Uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej, stanowią materiały pomocnicze do nauki, wdrażania czy posługiwania się nimi. Organizator wprowadza zakaz kopiowania i rozpowszechniania otrzymanych materiałów w innym celu niż na własny użytek.

 8. Od Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

 9. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części, modułu czy bloku usługi szkoleniowo-rozwojowej, które nie zostało uzasadnione, czy usprawiedliwione, stanowi podstawę do odmowy wystawienia zaświadczenia / certyfikatu ukończenia.

 10. Bezpośrednio po przeprowadzeniu usługi szkoleniowo-rozwojowej, Organizator wydaje Uczestnikowi certyfikat potwierdzający uczestnictwo w usłudze i nabycie określonej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

 11. Każdy Uczestnik usługi zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na usługę szkoleniowo-rozwojową, a także do każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa, złożeniem czytelnego podpisu na liście obecności.

 12. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wyrażeniem zgody na przestrzeganie jego postanowień.

 13. W przypadku usług szkoleniowo-rozwojowych, które będą ogłoszone przez przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami Regulaminu BUR i jego przestrzegania.

 14. W przypadku wybranych rodzajów usług szkoleniowo-rozwojowych, Uczestnik zobligowany będzie do wypełniania różnych narzędzi, służących ewaluacji i monitoringowi jakości zrealizowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej.

 15. Organizator nie zapewnia ani nie zwraca środków wydatkowanych w sposób szczególny na koszty takie jak zakwaterowanie, dojazd do miejsca, w którym odbywa się usługa szkoleniowo-rozwojowa i koszty związane z parkingiem pojazdów wykorzystywanych do przybycia na usługę przez Uczestnika.

 16. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku na zdjęciach bądź filmach wykonanych w trakcie realizacji usługi szkoleniowo-rozwojowej. Wyrażenie takiej zgody jest w pełni dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na możliwość udziału w usłudze, czy realizację umowy.

 17. Wszelkie udostępniane przez Organizatora materiały mogą być wykorzystywane tylko przez Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej, z ograniczeniem do własnych celów prywatnych.

 

§ 8

OSOBY PROWADZĄCE – KADRA

 1. Organizator zapewnia zatrudnienie do każdej usługi szkoleniowo-rozwojowej osoby prowadzące (trener, instruktor, doradca, moderator, wykładowca, coach itp.), które posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz odpowiednią wiedzę praktyczną względem tematyki realizowanej usługi.

 2. Uczestnikowi zostaną udostępnione informacje względem posiadanych kwalifikacji i uprawnień osoby prowadzącej usługę szkoleniowo-rozwojową.

 3. Osoby prowadzące usługę szkoleniowo-rozwojową są zobligowane do bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu prac ekspertów EMPIRIA PRO Marta Łozińska.

 4. Osoby prowadzące usługę szkoleniowo-rozwojową posługiwać się będą językiem wolnym od stereotypów, przestrzegając zasady niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich Uczestników, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, wykształcenie, obszar zamieszkania, czy orientację seksualną.

 5. Praca osób prowadzących usługę szkoleniowo-rozwojową podlega każdorazowo ocenie poprzez wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej przez Uczestników usługi.

 6. Wszelkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wydawane Uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej są autorskie i pozwalają zidentyfikować ich autora i właściciela.

 

§ 9

REKLAMACJE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z RĘKOJMI

 1. Klientowi przysługuje zgłoszenie reklamacji względem Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej lub osoby prowadzącej (trener, instruktor, doradca, wykładowcy, coach, moderator itd.) w terminie nie później niż 10 dni od dnia zakończenia usługi.

 2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 reklamacje nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje oraz zastrzeżenia powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wiadomością e-mail, na wskazany adres Organizatora:

EMPIRIA PRO Marta Łozińska

ul. Bażantowa 2, Gajków, 55-002 Kamieniec Wrocławski

e-mail: marta.lozinska@empiria-pro.pl

 1. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej, usunięty z niej przez Organizatora na podstawie § 7 ust. 2 niniejszego regulaminu traci możliwość kontynuowania uczestnictwa w usłudze i możliwość wniesienia reklamacji, a wniesiona należność za usługę szkoleniowo-rozwojową nie podlega zwrotowi.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta lub/i Uczestnika usługi, przedmiot reklamacji oraz żądania zawiązane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do uzupełnienia niekompletnej reklamacji w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.

 3. Złożona reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania.

 4. Zgłaszający reklamację usługi szkoleniowo-rozwojowej zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w wersji pisemnej.

 5. Udzielona pisemna odpowiedź Organizatora na zgłoszoną reklamację jest ostateczna i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu. Zgłaszającemu reklamację w takim wypadku pozostaje droga sądowa.

 6. Wszelka korespondencja ze zgłaszającym reklamację usługi szkoleniowo-rozwojowej, będzie prowadzona na dane teleadresowe podane w karcie zgłoszeniowej, elektronicznym formularzu zgłoszeniowym lub umowie.

 7. Klient, zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczenia.

 8. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do zgłaszającego reklamację z uwagi na błędne lub niepełne dane teleadresowe.

 9. Domniemywa się, że list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi usługi szkoleniowo-rozwojowej adres Klienta jest skutecznie dostarczony po upływie 14 dni od dnia jego nadania.

 10. Niedochowanie formy pisanej przez zgłaszającego reklamację na usługę szkoleniowo-rozwojową, skutkuje jej nieważnością względem Organizatora.

 

§ 10

RABATY I PROMOCJE

 1. EMPIRIA PRO udziela rabatów lub promocji na realizowane i organizowane usługi szkoleniowo-rozwojowe, zamieszczone na stronie internetowej: empiria-pro.pl.

 2. Udzielone rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.

 3. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 4. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Klientów.

 5. Rabat nie jest przyznawany przez Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej automatycznie. Każdorazowo strona zainteresowana musi wystąpić o jego przyznanie.

 6. W przypadku zamkniętych lub grupowych usług szkoleniowo-rozwojowych, obowiązują ceny ustalone przez negocjacje.

 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane na innych serwisach internetowych niż strona internetowa empiria-pro.pl.

 

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo:

  • EMPIRIA PRO Marta Łozińska

  • ul. Bażantowa 2, Gajków, 55-002 Kamieniec Wrocławski

  • NIP: 5992702072, REGON: 385707793

  • marta.lozisnska@empiria-pro.pl

  • reprezentowane przez właścicielkę – Panią Martę Łozińską.

 3. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO Marta Łozińska zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1669) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE L 119/1, zwanego dalej RODO, w celu kontaktu z Uczestnikiem zainteresowanym udziałem w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, przeprowadzenia usługi oraz w celach marketingowych (jeżeli wyrazi na to zgodę).

 4. Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będzie każdorazowo określany i podawany osobie zainteresowanej.

 5. Kontakt do Administratora Ochrony Danych w przedsiębiorstwie EMPIRIA PRO Marta Łozińska: marta.lozinska@empiria-pro.pl

 6. Dane osobowe Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej nie będą przekazywane lub udostępniane przez Organizatora innym podmiotom i/lub osobom trzecim.

 7. Organizator zastrzega jednak, że w uzasadnionych przypadkach, odbiorcą danych osobowych Uczestnika usługi szkoleniowo-rozwojowej może być inny podmiot, jeżeli tego wymaga prawidłowość realizacji usługi (np. założenie domeny, hosting, organizacja egzaminu zewnętrznego itp.). W takiej sytuacji Uczestnik usługi będzie każdorazowo informowany o takiej sytuacji, a Organizator zobowiązany jest do podania Uczestnikowi usługi dokładnych danych podmiotu, któremu dane zostaną udostępnione w ramach prawidłowości realizacji usługi szkoleniowo-rozwojowej.

 8. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej zastrzega sobie, iż dane osobowe mogą zostać udostępnione na miejscu do wglądu specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, monitoring, kontrole czy audyt w przedsiębiorstwie EMPIRIA PRO Marta Łozińska.

 9. Dane osobowe Uczestnika usługi szkoleniowo-rozwojowej będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji). W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.

 10. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Zgodnie z art. 77 RODO Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych osoby zainteresowanej.

 12. Podanie danych osobowych przez Uczestnika usługi szkoleniowo-rozwojowej jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora Ochrony Danych przedsiębiorstwa EMPIRIA PRO Marta Łozińska. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika usługi szkoleniowo-rozwojowej będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania danej sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych z Uczestnikiem.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów i korekt w formie elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo do zmiany formy otrzymywania tych dokumentów w drodze złożenia oświadczenia woli Organizatorowi drogą e-mailową bądź listownie.

 2. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej empiria-pro.pl.

 3. Klient zapisany na usługę szkoleniowo-rozwojową ma prawo odstąpić od umowy z uwagi na zmiany w Regulaminie usług szkoleniowo-rozwojowych EMPIRIA PRO Marta Łozińska w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego regulaminu, o którym mowa.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Wszelkie spory, mogące wynikać z uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, będą rozpatrywane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora usługi. 

Niniejszy dokument wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 5 marca 2020 r.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Postanowienia dotyczące Klientów będących Konsumentami
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o rezygnacji z usług szkoleniowo-rozwojowych

………………………………………………….…………………..……………………………...........................................................................................................................................................................................…

Załącznik nr 1

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 1. W przypadku zawarcia umowy z Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, względem tego Klienta nie znajdują zastosowania § 2 ust. 8, § 4 ust. 5, § 4 ust. 6, § 4 ust. 7, § 5 ust. 1, § 5 ust. 2, § 5 ust. 4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 5, § 6 ust. 6, § 7 ust. 2 Regulaminu.

 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku takim Organizator zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności.

 3. Klienta będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej marta.lozinska@empiria-pro.pl. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu.

 4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, uprawnienie wynikające z § 1 ust. 1 Regulaminu nie narusza w żadnej mierze prawa, o którym mowa w punkcie 2 załącznika numer 1 do Regulaminu.

 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, uprawnienie wynikające z § 9 ust. 1 Regulaminu przysługuje w terminie 2 lat od dnia zakończenia szkolenia.

 6. Organizator nie podlega przepisom Kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

………………………………………………….…………………..……………………………...........................................................................................................................................................................................…

 

Załącznik nr 2

załącznik-Formularz zgloszeniowy.PNG

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, na którą dokonał zapisu. W przypadku rezygnacji z usługi, Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora najpóźniej na 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. W przeciwnym razie Klient kierujący Uczestnika na usługę, zobowiązany będzie do poniesienia kosztów usługi w wysokości 30% jej wartości.

 2. Powyższy zapis nie dotyczy Konsumentów, którzy zawarli umowę na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa EMPIRIA PRO – Konsument zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Jeżeli wskazany termin upłynął, Konsument zobowiązany jest do przestrzegania zapisów określonych w pkt. 1.

 3. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO Marta Łozińska, ul. Bażantowa 2, Gajków, 55-002 Kamieniec Wrocławski, NIP: 5992702072, REGON: 385707793, reprezentowane przez właścicielkę, Panią Martę Łozińską, kontakt: marta.lozinska@empiria-pro.pl;

 • b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi i realizacji usługi, na którą dokonany został zapis;

 • c) Kontakt do Administratora Ochrony Danych: marta.lozinska@empiria-pro.pl.

 • d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom i osobom. Jeżeli jednak odbiorcą Pani/Pana danych osobowych stanie się inny podmiot z uwagi na konieczność zrealizowania poprawności usługi, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/-ny w stosownym oświadczeniu;

 • e) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na miejscu do wglądu specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, monitoring, kontrolę bądź audyt w przedsiębiorstwie EMPIRIA PRO Marta Łozińska;

 • f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji). W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie;

 • g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • h) Zgodnie z art. 77 RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne – umożliwiające kontakt w sprawie realizacji usługi. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.

Tym samym:


 Akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu usług szkoleniowo-rozwojowych EMPIRIA PRO Marta Łozińska
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO Marta Łozińska, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1669), w celu realizacji procesu niniejszego zgłoszenia i w zakresie do tego niezbędnym.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych przez przedsiębiorstwo EMPIRIA PRO Marta Łozińska. Wiem, że przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody w każdym momencie. 

 

Inne informacje (np. preferencje żywieniowe, wymagania względem prowadzącego itd.):
................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Data i czytelny podpis Uczestnika

………………………………………………….…………………..………………………………

 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go drogą pocztową na adres Organizatora lub w sposób elektroniczny na adres e-mail: marta.lozinska@empiria-pro.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 3

 

………………………………………………..
Dane Konsumenta/Klienta

EMPIRIA PRO Marta Łozińska
ul. Bażantowa 2, Gajków
55-002 Kamieniec Wrocławski
marta.lozinska@empiria-pro.pl

 

OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ


Niniejszym oświadczam, iż ………………………………………………………………………..…. rezygnuję z usługi

                                                                   (imię i nazwisko)

……………………………………………………….…………………………………….………….... (nazwa usługi szkoleniowo-rozwojowej)
organizowanej w dniu/dniach …………………………………………………………………

 

Zgodnie z Regulaminem usług szkoleniowo-rozwojowych EMPIRIA PRO Marta Łozińska przysługuje/nie przysługuje*
mi zwrot w wysokości:
100% / 70%* uiszczonej należności za udział w usłudze, tj. .…... PLN, słownie …….………………….....…...

 

W związku z powyższym proszę o**:
 odesłanie należności na poniższy rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………..………………………………
 pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej, tytułem opłaty za uczestnictwo w usłudze, która odbędzie się w innym terminie 
 pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej, tytułem wpłaty na rzecz uczestnictwa w innej usłudze: ……………………………………………………………………………………..……………………
                                                                 
    (nazwa usługi szkoleniowo-rozwojowej)

………………………………….………………….
(data, czytelny podpis Uczestnika)

* niewłaściwe skreślić
** właściwe zaznaczyć

bottom of page